Prevádzkový poriadok klziska

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK KLZISKA

  1. 1.       VSTUP DO AREÁLU

.Vstup deťom do 10 rokov je povolený len v sprievode dospelej osoby

.Na ľadovú plochu nie je povolený vstup  podnapitým osobám

.Pri plnom obsadení klziska je prevádzkovateľ oprávnený klzisko uzatvoriť a prerušiť vstup dovtedy, pokiaľ sa plocha klziska neuvoľní

.Návštevníci sú povinní dodržiavať prevádzkovú dobu a pri ukončení korčuliarskeho bloku  opustiť ľadovú plochu po upozornení dozorcom

. nie je povolené zdržiavať sa na ľadovej ploche mimo prevádzkovej doby.

 

  1. 2.       PRAVIDLÁ KORČUĽOVANIA

. Vstupom na ľadovú plochu sa každý návštevník podriaďuje pravidlám prevádzkového poriadku a pokynom dozorcu areálu

. Počas verejného korčuľovania dodržiavať prikázaný smer korčuľovania jedným smerom. Pri každom zahájení korčuľovania je určený smer proti smeru hodinových ručičiek

. Slabšie korčuľujúci návštevníci sa musia vo vlastnom záujme pohybovať  po ľadovej ploche opatrne na okraji ľadovej plochy resp. v strednej časti klziska tak, aby nenarušovali korčuľovanie ostatným návštevníkom a aby sa vyvarovali úrazom

. Pri nerešpektovaní pokynov dozorcu môžu byť osoby vykázané z ľadovej plochy, pri mnohonásobnom opakovanom napomenutí – Zákaz vstupu na ľadovú plochu

.Používanie klziska pri umelom osvetlení je spoplatnené v zmysle cenníka Black Forest Ski Resort s.r.o., lístky je možné zakúpiť u dozoru alebo vo Veľkej kolibe, osvetlenie môže zapínať len poučená osoba

.Používanie klziska na hokejové zápasy je spravidla rezervované po 19:00 hod, kľúče od osvetlenia sa budú nachádzať u dozoru alebo vo Veľkej kolibe

.Po hokejovom zápase sú hráči povinní vykonať údržbu klziska v potrebnom rozsahu.

  1. 3.       ODKLADANIE OSOBNÝCH VECÍ

. Prevádzkovateľ  žiada návštevníkov aby vo vlastnom záujme nenosili na ľadovú plochu cenné veci a predmety

. Prevádzkovateľ nezabezpečuje úschovu vecí a predmetov a za stratu vecí alebo predmetov nezodpovedá

. Prevádzkovateľ prosí nálezcov stratených vecí, aby ich odovzdali v pokladni, resp. dozorcovi ľadovej plochy

.  Prevádzkovateľ nezodpovedá za odložené veci.

 

  1. 4.       ZDRAVOTNÉ OŠETRENIE

. Vstup na ľadovú plochu je na vlastnú zodpovednosť a nebezpečie

 

  1. 5.       V AREÁLI JE ZAKÁZANÉ:

. Vstupovať na ľad bez korčúľ

. Správať sa spôsobom, ktorý by ohrozoval bezpečnosť ostatných návštevníkov a prevádzku klziska

. Vodiť do areálu psov

. Ničiť, alebo znehodnocovať zariadenie areálu

. Znečisťovať ľadovú plochu a areál odhadzovaním nepotrebných predmetov, vecí a odpadkov

. Fajčiť v celom areáli ľadovej plochy  a piť alkoholické nápoje

. Návštevníci nesmú vstupovať do technologického zariadenia strojov

. Návštevníci nesmú manipulovať so strojným, alebo elektrickým zariadením ľadovej plochy ani v prípade, že sú im čiastočne dostupné

 

 

Za prevádzkovateľov klziska:

 

............................................                                                                     ...........................................

               Starosta                                                                                                          Konateľ

  Obecný úrad Čierny Balog                                                                       Black Forest Ski Resort s.r.o.